בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

על מה חשוב להקפיד בחוזה שכירות?

בעריכת חוזה שכירות ישנם דברים חשובים שהשוכר והמשכיר צריכים לקחת בחשבון על מנת להגן על האינטרסים שלהם. על אלו סעיפים שאינם נמצאים בחוזה הסטנדרטי כדאי להתעקש?

חוזה להשכרת דירה או בית הינו מסמך התקף מכח בית משפט. במסגרת הסכם המנוסח בין הצדדים מעלים המשכיר והשוכר על הכתב את עיקרי ההיבטים המהווים עוגן להתקשרות ביניהם.

הסכם שכירות אופטימאלי הינו כזה המעניק הגנה הן לאינטרסים של המשכיר והן לאינטרסים של השוכר.

בנוסף, זהו חוזה בכתב שחשוב שיהיה מפורט דיו ושלא יוותרו בו לקונות, במטרה לתת מענה לתרחישים מסוימים אשר עשויים להתפתח במהלך תקופת השכירות ולקבוע את מנגנון הטלת האחריות בגינם.

קיים נוסח שבלוני להסכם שכירות בלתי מוגנת ופורמטים נוספים נגישים להורדה ברשת האינטרנט.

רבים נעזרים במתכונות אלה ומגבשים את החוזה ביניהם באופן עצמאי ואחרים פונים אל עורך דין בכדי שינסח עבורם את החוזה.

נושאים שמומלץ למשכיר לכלול בחוזה:

 • בהיבט הפיננסי – בקשת ערבות בנקאית מהשוכר או לחלופין שטר בטחון חתום על ידי שני ערבים מהימנים במטרה להבטיח תשלומי שכירות.
 • בנוסף, מומלץ לקבל שיקים פתוחים של השוכר הרשומים לטובת ספקי החשמל, הגז והעירייה בכדי שהמשכיר יוכל להיפרע באמצעותם במידה והשוכר לא יעמוד בתשלומים כסדרם.
 • העברת חשבונות ארנונה, חשמל, טלפון וגז על שם השוכר, זאת במטרה ליצור הפרדה בתשלום כך שבמידה והשוכר לא יעמוד בו תתבצע הגבייה ישירות ממנו, מבלי לערב את בעל הנכס.
 • הבטחת אפשרות פינוי השוכר מהנכס במידה והמשכיר יבקש לממשו לאלתר בדרך של מכירה וכד'.
 • סעיף המקנה למשכיר אפשרות לבקר בנכס תוך תיאום מראש עם השוכר.
 • הגעה להסכמה לפיה ביצוע תיקונים הנובעים מבלאי שאינו סביר או מנזק שגרם השוכר לנכס יחולו על השוכר וכן קביעה כי במידה והקלקול לא יתוקן תוך פרק הזמן שנקבע לכך יהא המשכיר רשאי לעשות כן על דעת עצמו ולחייב את השוכר בהוצאות.
 • קביעת קנס בגין איחור בפינוי הדירה, אי תשלום דמי השכירות במועדם, הפרעה או יצירת מטרד לשכנים או הפרה יסודית של אחד מסעיפי הליבה בחוזה.

נושאים שמומלץ לשוכר לכלול בחוזה:

 • התחייבות של בעל הנכס לפיה הדירה תקינה וראויה למגורים.
 • הגעה להסכמה עם בעל הנכס כי תיקונים הנובעים מבלאי סביר דוגמת צנרת, חשמל ועוד יחולו על המשכיר. במידה והדירה מרוהטת ויש בה ציוד חשמלי – הסכמה עם המשכיר לגבי נשיאה בעלויות התיקון.
 • סעיף המסדיר שמירה על זכותו של השוכר להישאר בדירה במידה ובעל הנכס יחליט למוכרו.
 • הותרת פתח להשתחררות מהחוזה טרם סיום תקופת השכירות (בדרך כלל כשעל השוכר מוטל למצוא דייר חלופי) וכן הארכת משך החוזה לפרק זמן נוסף – כאופציה הנתונה בידי השוכר.
 • הודעה מוקדמת של המשכיר במידה והוא מעוניין בפינוי הנכס אשר תימסר לשוכר תוך פרק זמן סביר.
 • קביעת מפתח הדרגתי להעלאת  דמי השכירות היה ותמומש תקופת האופציה.
 • עריכת ביטוח תכולת דירה וצד שלישי, אשר על פי רוב אינם באחריות בעל הדירה.
 • הותרת אפשרות לצרף לדירה דייר משנה דוגמת מטפלת לילדים וכן הסכמה מראש על הכנסת בעל חיים, מיכון חריג וכד'.

ליחצו לקבלת: יעוץ משפט חינם לגבי זכויות שוכר דירה

תגובה אחת

 1. זכויות קניין במשפט הישראלי ב- 30 באפריל 2013 בשעה 14:02

  […] קיראו בהרחבה על: חוזה שכירות לדירה […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.