בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

ביטוח לאומי – סוגי תביעות למוסד, גמלאות וקיצבאות

המוסד לביטוח לאומי הינו אורגן של המדינה אשר נועד לתת מענה ביטוחי לאזרחי המדינה במגוון רחב של תחומים וגילאים. המוסד אינו מהווה תחליף לביטוח פרטי אולם הוא נותן את המענה הבסיסי שכל מדינה חייבת לתת לאזרחיה בשלבי חייו השונים ובהתאם לנסיבות התפתחותם.

ביטוח אימהות כולל מענק לידה, מענק אשפוז וקצבת לידה

המוסד ישלם למבוטחת היולדת דמי לידה, עבור השתתפות בהוצאותיה הראשונות בגין הלידה בעד פרק הזמן שלרגל ההריון או הלידה אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה.

גמלאות להורה מאמץ ולהורה מיועד:

איש או אשה שקיבלה לאימוץ ילד עד גיל 10 יהיו זכאים למענק. גם אם מיועדת, שקיבלה למשמורתה ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים זכאית למענק לידה, אשפוז וקצבת לידה.

קיראו בהרחבה על: פונדקאות

גמלה לשמירת הריון

שמירת הריון משמעה בחוק היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון בשל מצב רפואי מחייב הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה או שסוג העבודה מסכן את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, הכל לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה.

מבוטחת, שהיתה במצב של שמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד תקופה זו ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון.

ביטוח ילדים לרבות קצבת ילדים ומענק לימודים

תושב ישראל שיש לו ילד אחד או יותר זכאי לקצבת ילדים. הקצבה בדרך כלל משולמת לאם.  תנאי הזכאות לקבלת הקצבה הינם כי לילד טרם מלאו 18 שנים והילד שוהה בישראל. נער או נערה שנישאו אין זכאות לקצבת ילדים בעבורם.

עוד זכאים מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילדיו, ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ ממשרד הפנים, ילד שעלה לארץ בלי הוריו, מי שמחזיק בילד שאינו ילדו – בתנאי שמונה כאפוטרופוס או כמקבל הקצבה,  ובתנאי שהוא מפרנס את הילד 12 חודשים לפחות (קיראו בהרחבה על אזרחות ישראלית)

מענק לימודים – המוסד לביטוח לאומי משלם בתחילת שנת הלימודים הורים של ילדים שמלאו להם 6 שנים ועדיין לא מלאו להם 14 שנים, זכאים לקבל מענק לימודים עבור ילדיהם בנוסף לקצבת הילדים.

הזכאים הינם בין היתר: הורה יחיד, הורה שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, מי שבמשמורתו ילד שנתייתם משני הוריו (בעד אותו ילד), מי שבמשמורתו ילד נטוש כמשמעותו לפי חוק הבטחת הכנסה (בעד אותו ילד).

ביטוח נפגעי עבודה

אדם שאירעה לו תאונה עבודה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי בעבור הפסד השתכרותו כתוצאה מהפגיעה. מי שנקבעו לו אחוזי נכות כתוצאה מהתאונה זכאי לקבל קצבה לנכה או מענק חד פעמי בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לו.

הביטוח נועד לפצות מבוטחים שנפגעו בעבודה על אובדן שכר או הכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד.

נוסף על כך, הנפגע זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בגין תוצאות הפגיעה. אם נפטר המבוטח כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני המשפחה שהיו תלויים בו קצבה או מענק.

ביטוח נפגעי תאונות

תאונה לעניין זה היא אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד.

במקרה שאירעה למבוטח תאונה, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, יהיה זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שבו הוא נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד, אם לא עסק למעשה בעבודה כלשהי.

ביטוח נכות

נכה תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה, שכתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד והוא אינו משתכר סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע כושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד, או השתכרותו בפועל, צומצמו עקב הליקוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב-50% או יותר זכאי לביטוח נכות.

עקרת בית נכה תהא זכאית לביטוח נכות אם עקב הליקוי כושרה לתפקד במשק בית צומצם ב 50% או יותר.

קיראו בהרחבה על: זכויות נכי צה"ל

ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

מבוטח שמעבידו פשט את הרגל יהיה זכאי לגמלה בסכום חוב שכר העבודה שנוצר ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לו, עד התקרה הקבועה בחוק.

תביעה לדמי אבטלה

נועדה בין היתר לשכירים שפוטרו מעבודתם ומוכנים ומסוגלים לעבודה במקצועם או בכל עבודה אחרת המתאימה להם, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה להם עבודה מתאימה.

במקרה כזה ובמקרים נוספים הקבועים בחוק זכאי המבוטח לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

סוגי תביעות נוספות

ביטוח סיעוד ביטוח זקנה וביטוח שאירים לרבות דמי קבורה. תגמולים למשרתים במילואים תגמולים ולמתנדבים למען הזולת.

זו רשימה כללית בלבד ומומלץ בכל מקרה להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום לבדיקת זכאותך במוסד לביטוח לאומי.

מעוניינים לדעת יותר על המוסד לביטוח לאומי? ליחצו כאן!

קיראו עוד בנושא: חופשת לידה לגברים

‏13 תגובות

 1. […] בנושא:   פרישה ביטוח לאומי […] 2. […] יודיע לפקיד השומה וכן למוסד לביטוח לאומי באזורו על פתיחתו של העסק. לגביי בעלי עסקים רבים, בכך […] 3. […] שמתקבל בעת חופשת הלידה נקרא דמי לידה, והוא משתלם בידי הביטוח הלאומי לעובדת, על פי שכרה לפני היציאה […] 4. דוידי עליזה ב- 11 באוגוסט 2009 בשעה 14:28

  עובדת זרה שעברה כאן התקף לב וצינטור
  יש ביטוח רפואי ויש תשלום לביטוח לאומי
  מגיע לה דמי מחלה? פיצוי? 5. […] למשל, מעביד שאינו משלם לעובדיו תשלומים קבועים כגון דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה ודמי חופשה (פ"ד עב 2599/98 דיין נ' יהודה כוחן […] 6. העסקת עובד זר - כל מה שחשוב לדעת ב- 15 בדצמבר 2009 בשעה 16:40

  […] אם מדובר על עובד סיעודי וקיימים האישורים הנדרשים עבור ביטוח לאומי, מדובר על אגרה במחיר מופחת (כ- 260  […] 7. זכויות חיילי המילואים ב- 12 בינואר 2010 בשעה 14:07

  […] לאומי – שירות מילואים פעיל מקנה זכות לקבלת תגמול של המוסד לביטוח לאומי בגין הפסד השכר, שנגרם לחייל המילואים בתקופת היעדרותו […] 8. […] של שכירים, כחלק מתשלומי המעסיק המועברים כמס בריאות אל המוסד לביטוח לאומי. חלק מהמעסיקים מספקים לעובדיהם ביטוח שכולו או רובו […] 9. […] ביטוח רפואי – על פי חוק, חייב מעסיק לבטח כל עובד זר בביטוח רפואי. למידע נוסף על ביטוחים רפואיים ליחצו כאן תשלום לביטוח לאומי – כול מעסיק מחויב על פי חוק לשלם דמי ביטוח לאומי חודשי על העובד הזר. ליחצו למידע נוסף על ביטוח לאומי […] 10. לימודי ביטוח ב- 31 במאי 2010 בשעה 7:01

  ובכלל כדאי תמיד לעשות קורס לימודי ביטוח להיות בקי כפי שצריך בתחום. 11. מושל ב- 2 בנובמבר 2010 בשעה 13:15

  שלום,
  עשרות שנים עבדתי ושילמתי ביטוח לאומי, בעודף של כ-80 תשלומים חודשיים (לפי דוחות ביטוח לאומי).
  היום, אינני עובד, והביטוח הלאומי לא מוכן לשלם לי כל קיצבה. אני בן 64, לא מוגדר אצלם.
  איך אני יכול להתקיים ?
  אני מחפש מומחה או עו"ד, שיתן לי יעוץ איך לקבל – ולו קיצבה בסיסית !!! 12. […] לעבר ולעתיד – 46,000 ₪. מהסכום הכולל הפחית בית המשפט 40% מקיצבאות המל"ל המהוונות להן זכאי המערער בגין נכות […] 13. […] ומומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי אף בטרם פניה אל המוסד לביטוח לאומי ומילוי טפסים כלשהם. הפניה אל עורך דין תאונות עבודה […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.