בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

דמי אבטלה לעצמאים – הגיע הזמן לשיוויון אמיתי!

בתחילת חודש יולי 2011 אושרה הצעת חוק שתאפשר לעצמאים לקבל דמי אבטלה (unemployment Compensation) שיוגדרו יותר כ"פיצויי פיטורין" במטרה לתקן את האפליה שנוצרה לפי החוקים הקיימים, לפיהם רק עובדים שכירים זכאים לקבל דמי אבטלה. בואו לקרוא ולדעת יותר על מה כולם מדברים…

קצת על זכויות העובד העצמאי טרם קבלת הצעת חוק הביטוח הלאומי – דמי אבטלה לעצמאים

מנגנון קבלת דמי אבטלה  (unemployment Compensation) הקבוע במסגרת חוק הביטוח הלאומי נוצר על מנת לאפשר לציבור המובטלים לשוב למעגל העבודה ולהעניק להם רשת ביטחון, אשר תעזור להם להתקיים בכבוד במהלך תקופת האבטלה.

בתחילת חודש יולי 2011 אושרה על ידי הממשלה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשס"ט – 2009.

טרם נדון בשינויים שמביאה עימה ההצעה, יש לעמוד על זכויות העובדים העצמאיים בענף האבטלה, תוך עריכת השוואה לזכויות המוקנות לעובדים השכירים בחוק.

כך, טרם אישור ההצעה, עיגן חוק הביטוח הלאומי רק את זכאותם של עובדים שכירים לקבל דמי אבטלה במידה והם הפסיקו לעבוד בעבודתם, בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בחוק. למשל, תנאי בסיסי לקבלת דמי אבטלה הינו שהעובד עבר את מכסת ימי העבודה המינימלית במהלכם עבד במקום העבודה.

הנה כי כן, החוק כלל לא התייחס לזכותם של עובדים עצמאיים אשר חדלו מעבודתם לקבל דמי אבטלה. בדברי ההסבר להצעת החוק האמורה נאמר כי המצב הקיים בחוק, אינו עומד בקנה אחד עם הרציונליים המנויים בו ועם הרצון להבטיח לכלל העובדים ביטחון סוציאלי.

ההפליה כלפי העובדים העצמאיים, כאמור, מתעצמת לנוכח המצב הכלכלי הקשה של המשק הישראלי אשר הביא לכך שלא מעט עסקים זעירים בישראל עומדים על סף פשיטת רגל.

התמורות שמביאה עימה הצעת חוק הביטוח הלאומי

כבר במהלך כהונת הכנסת החמש עשרה, הוגשה הצעת חוק לתיקון ועיגון זכויות האבטלה של העובדים השכירים, אולם זו עברה מספר גלגולים ושינויים עד להתגבשות ההצעה הנוכחית.

המנגנון העיקרי והחדשני לכאורה שמביאה עימה ההצעה הנוכחית הינו קבלת דמי אבטלה לעצמאיים באמצעות קרן אבטלה מיוחדת שתוקם ותשמש כמן ענף ביטוחי, המבטיח לעצמאיים המובטלים סכומי כסף במידה והם ייצאו ממעגל העבודה.

הבעיה הראשונה שעימה מתמודדת ההצעה נוגעת לקביעת סכום תגמולי האבטלה. ודוק, דמי האבטלה המוענקים לעובדים השכירים מחושבים לפי המשכורת החודשית שלהם טרם תקופת האבטלה. דע עקא, משכורתו של העובד העצמאי, להבדיל מזו של העובד השכיר, איננה קבועה והיא עשויה להשתנות באופן משמעותי מחודש לחודש.

אשר על כן, נקבע כי חישוב דמי האבטלה המגיע לעובדים העצמאיים ייעשה על פי שיעורי ההכנסה הממוצעת במהלך השנתיים שקדמו למועד בהם הם נכנסו למעגל האבטלה. כמו כן, זכאותם של עובדים עצמאיים לקבל דמי אבטלה איננה רב פעמית, אלא היא מוגבלת למיכסה של מספר פעמים במהלך חייהם, כמפורט להלן.

מי יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה לעצמאיים – self employed unemployment Compensation?

הגדרת עובד עצמאי עוגנה על ידי הצעת חוק דמי אבטלה לעצמאים, אשר קובעת כי מי שעסק במהלך שנת מס מסויימת או חלק ממנה במשלח יד או בעסק שלא כעובד שכיר או מי שהיה בעל שליטה בחברה פלונית במהלך אותה תקופה, ייחשב כעובד עצמאי.

זאת ועוד, על פי התיקון שנוסף לסעיף 160 לחוק עולה כי עובד עצמאי ייחשב למובטל רק במידה ונמסר על ידו תצהיר שאושר על ידי רואה חשבון או עורך דין, במסגרתו הוא מצהיר כי הפסיק באופן מוחלט לעסוק במשלח ידו או עיסקו או שהחברה בה הוא שולט, כאמור, הפסיקה את פעילותה.

כלומר, במילים אחרות על העובד העצמאי להוכיח כי העסק המנוהל על ידו איננו פעיל עוד. יחד עם זאת, יש לציין כי הצעת החוק משאירה פתח למקרים נוספים בהם יוכר עובד עצמאי כמובטל, כאשר מקרים אלו ייקבעו בתקנות על ידי שר התמ"ת באישור ועדת הכנסת הרלוונטית.

חשוב להוסיף כי סעיף 171ב אשר הוכנס לחוק הביטוח הלאומי על ידי הצעת החוק, קובע כי זכותו של העובד העצמאי לקבל דמי אבטלה תתגבש, לכל היותר, שלוש פעמים במהלך חייו.

מאיזה מקור ישולמו דמי האבטלה לעצמאיים?

ידוע כי עובדים שכירים שנכנסים למעגל האבטלה מקבלים את דמי האבטלה ישירות באמצעות המוסד לביטוח לאומי. לעומת זאת, כפי שהוזכר לעיל, עובדים עצמאיים מובטלים יקבלו את דמי האבטלה מקרן מיוחדת אליה יפרישו סכומים קבועים במהלך שנות עבודתם. ממש כמו קרן פיצויים.

סכומי ההפקדה המופרשים על ידי העובד, כאמור, מוכרים כהוצאה מוכרת ובבואם לממש את אותם סכומים בתקופת האבטלה, תהא קבלת התשלום פטורה ממס.

כלומר, להבדיל מדמי האבטלה של השכירים, דמי האבטלה המשולמים לעצמאיים מורכבים מסכומי כסף של אותם עובדים.

מנגנון זה מזכיר במידה מסויימת את קרן ההשתלמות שקיימת לעובדים השכירים.

לא למותר לציין כי סכומי האבטלה המוזרמים לקרן על ידי העובד העצמאי הינם מוגבלים, כך שהם מותאמים לסכום פיצויי הפיטורין המקסימלי שזכאי עובד שכיר לקבל על פי חוק (סך של כשנים עשר אלף שקלים בשנה).

כמו כן, בדומה לדמי האבטלה המגיעים לשכירים, אף העובדים העצמאיים לא יוכלו לקבל דמי אבטלה לתקופה שעולה על שישה חודשים.

לפיכך, על פי האמור לעיל, על מנת שעובד עצמאי יהיה זכאי למשוך מהקרן את הסכומים המקסימליים ובמשך התקופה המירבית, כמפורט לעיל, עליו להפקיד כספים לקרן במשך שש שנים רצופות. המשמעות של נתון זה הינה כי המנגנון שאושר על ידי הממשלה עם אימוץ הוראות הצעת החוק, ייכנס לפועל באופן הדרגתי, כך שעובדים עצמאיים יוכלו להינות מדמי אבטלה מלאים רק בעוד שש שנים.

עצמאים? אולי בקרוב יהיו לכם יותר זכויות!

נראה כי למרות הפן החיובי שיש בקבלת הצעת החוק האמורה, עדיין מצבם של העובדים העצמאיים בהקשר זה אינו דומה למצבם של השכירים. הקושי העיקרי במנגנון המסדיר את דמי האבטלה לעצמאיים הינו כי סכומי האבטלה נלקחים מכיס העובד עצמו, להבדיל מעובד שכיר שנהנה מכספי הקופה הכללית של המוסד לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, יש להבהיר כי הכספים המופקדים על ידי העובדים העצמאיים בקרן האבטלה, לא ייאבדו במקרה שהעובד לא ייכנס למעגל האבטלה, אלא יעמדו לו לאחר שיגיע לגיל פרישה.

הנה כי כן,  נראה כי ההצעה האמורה מסדירה יותר מנגנון של פיצויי פיטורין מאשר מנגנון המבטיח לעצמאיים דמי אבטלה. בשנים האחרונות הושגו הסכמות עם המוסד לביטוח לאומי בכל הנוגע לקביעת הסדר דמי אבטלה לעצמאיים, בדומה להסדר לו זכאים העובדים השכירים, אולם הסכמות אלו לא יצאו אל הפועל משום שהמוסד לביטוח לאומי דורש כי בתמורה לכך העצמאיים יוסיפו למעלה מאחוז לשיעור תשלומי הביטוח המשולמים לו.

כרגיל בימים אלה (ואנחנו ממש בעד) כמה ברשת האינטרנט קבוצת מחאה הקוראת לשיוויון זכויות סוציאליות עבור עצמאים / פרילנסרים. אתם מוזמנים גם לשם כמובן.

ליחצו על הקישורים וקיראו בהרחבה בנושאים קשורים:

סוגי תביעות וקיצבאות מהמוסד לביטוח לאומי
חשבונית לשכיר – להיות פרילנסר בלי תיק עצמאי
אזרחות ישראלית – מיהו אזרח ישראלי?
חוקי יסוד – בשיטה הדמוקרטית בישראל

תגובה אחת

  1. עורך דין פלילי ב- 16 באוגוסט 2011 בשעה 14:05

    צעד חכם מאוד והכרחי מאין כמוהו. בתור עצמאי סבלתי שנים רבות מהאפליה בדמי האבטלה ואני שמח שסוף סוף מתחשבים גם בציבור העצמאיים אשר מסיבות כאלה ואחרות נאלץ לקבל את דמי האבטלה.
    נקווה רק שלא יערימו קשיים נוספים בדרך לקבלת הכסף.השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.