בית משפטי חופשי ועצמאי – זכויות אדם, חוקים, פרשנויות משפטיות ומבחר דעות של עורכי דין בארץ ובעולם

עוולות מסחריות Commercial wrongs

פקודת הנזיקין מעגנת מספר התנהגויות אסורות שנקיטה בהן עולה כדי עוולה, אשר מזכה את הניזוק או הנפגע מהן בתרופה על פי דין. בהמשך לפקודה זו נחקק חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט – 1999, אשר מונה מספר פעולות מסחריות שעשייתן עולה כדי עוולה נזיקית, המחייבת את מבצע העוולה או האחראי לה במתן סעד תרופתי לניזוק.

יש לציין כי חקיקת החוק, כשלושים שנה לאחר כניסת פקודת הנזיקין לתוקף, נבעה מהתפתחות הסחר הגלובלי שהולידה צורך להגן על אינטרסים מסחריים וכלכליים באופן ספציפי.

סוגי עוולות מסחריות

פרק א' לחוק עוולות מסחריות Commercial wrongs פותח בעיגונן של מספר הלכות מסחריות בלתי הוגנות, העולות כדי עוולה מסחרית.

גניבת עין (Passing Off) היא מכירת נכס או נתינת שירות על ידי עוסק, תוך כדי שהוא גורם לכך שהנכס או השירות נחשבים בטעות כנכסים או שירותים של עוסק אחר.

במילים אחרות, על ניזוק התובע תרופה בגין גניבת עין להוכיח את התקיימותם של שני תנאים – ראשית, כי יש לו מוניטין בשירות או בנכס, כך שציבור הרוכשים משליך את אופיים החיובי לעוסק עצמו.

שנית, כי העוסק הנתבע מטעה את אותו ציבור וגורם לו לחשוב כי השירות או הנכס הנמכר על ידו, הם אלו של הניזוק. לדוגמא, כאשר אלמוני מוכר חולצות המופיע עליהם כיתוב של חברת "נייקי", הוא מבצע עוולה של גניבת עין.

תיאור כוזב (False trade description) היא עוולה נוספת הבאה לידי ביטוי בפרסום אינפורמציה בלתי נכונה בנוגע למקצוע, עסק, שירות או נכס של עוסק מסויים.

עורך הדין אשר ייצג את הנפגע מהפרסום בתביעה הנזיקית שתוגש מטעמו יצטרך להוכיח כי המפרסם ידע, או לכל הפחות היה עליו לדעת, כי האינפורמציה הייתה כוזבת, כאמור לעיל.

גם התערבות בלתי הוגנת מהווה עוולה מסחרית, כך שחל איסור על עוסק למנוע או להכביד בצורה בלתי הולמת על גישה של עובדים, לקוחות או סוכנים אל נכס, עסק או שירות של עוסק אחר.

לדוגמא, כאשר עוסק מסויים מעמיד מטעמו כלב מסוכן אל מול חנות הממכר של עוסק אחר ותוך כדי כך מבריח את לקוחותיו, מעשיו עשויים לעלות כדי התערבות בלתי הוגנת.

סוד מסחרי

פרק ב' לחוק עוסק בגזל של סודות מסחריים (Trade secret). סוד מסחרי הינו מידע עסקי שאינו מצוי בנחלת הכלל ושלא ניתן לגלותו בקלות וסודיותו מקנה יתרון לבעליו על פני עסקים מתחרים.

נטילת הסוד המסחרי מבעליו ללא הסכמתו באמצעים פסולים עולה כדי עוולה מסחרית, בתנאי שהבעלים נקט באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על סודיותו.

לדוגמא, כאשר פלוני פורץ למחשב של עסק מסויים ודולה משם מידע סודי, כהגדרת החוק, יראה בו בית המשפט כמעוול.

קיראו בהרחבה על: חוק המחשבים

יש להבהיר כי החוק מציב מספר סייגים להטלת האחריות בגין גזילת סוד מסחרי. כך, כאשר מדובר בעובד של העוסק או ברכישה שנעשית בתמורה ובתום לב, בית המשפט לא יטיל על ה"גזלן" כל אחריות.

חקיקה מסחרית נוספת

ישנם מעשים נוספים בעלי פן מסחרי אשר ביצועם מזכה את הנפגע או הניזוק בתרופה על פי דין. חוק זכויות יוצרים מתייחס באופן פרטני לפעולות המסחר המותרות והאסורות בנוגע ליצירות, כהגדרת החוק.

זאת ועוד, פקודת סימני מסחר מעגנת את נהלי רישום סימנים מסחריים וקובעת את היקף ההגנה שתינתן לסימן שכזה.

בדומה, חוק הפטנטים מסדיר את הזכויות הנוגעות לרישום המצאות כפטנט ואת הפעולות האפשריות שניתן לבצע בפטנט רשום.

קיראו: מדריך רישום פטנטים

פסקי דין מובילים לעניין עוולות מסחריות

עא 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" , נה (3) 933

רעא 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ , נא (1) 310

עא 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר-סבא בע" נ' חברת ל' פרומין ובניו בע" , יח ()

עא 725/78 בריטיש קנדיאן בילדרס בע"מ נ' יואל אורן , לה (4) 253

עא 9916/02 בן מעש אהרון נ' שולדר חב' לבניה בע"מ

עא 634/89 אסי ריין נ' fuji electronics mfg co , מה (4) 837

עא 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד , נח (4) 314

עא 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolagחברת הכרם בע"מ נ' אבסולוט שוז בע"מ , נח (6) 869

עא 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" , נה (3) 933

עא 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain , מה (3) 224

יש לך שאלות בנושא עוולות מסחריות? פנה אל: עורך דין מסחרי

תגובה אחת

  1. נוסח חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ב- 6 בנובמבר 2011 בשעה 19:21

    […] עוד בנושא: עוולות מסחריות מופיע בקטגוריות: חוקים תגובות […]השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר כדי לכתוב תגובה.